Schoolkosten

Het is het beleid van onze school om ouders reeds van het begin van het schooljaar een zo volledig en zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de schoolkosten.

Heb je vragen over jouw schoolfactuur? Neem dan gerust contact op met de verantwoordelijke voor facturatie (bram@futurascholen.be).

Factuurvoorwaarden
Betwistingen aangaande de factuur moeten gemeld worden binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Onze facturen/rekeningen zijn contant betaalbaar en uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen. Bij overschrijving is de vervaldatum van de factuur de uiterlijke datum van betaling. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 25 EUR. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze kant, is dezelfde schadevergoeding t.o.v. de gefactureerde verschuldigd. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.