Zorg op maat.

Afsprakennota

De leerlingen ontvangen voor ieder vak een afsprakennota.
In deze afsprakennota staat het lesmateriaal opgesomd, wordt duidelijk geschetst hoe de lessen zullen verlopen en wordt beschreven op welk wijze er voor ieder vak geëvalueerd zal worden. Tevens worden er enkele wenken gegeven om de leerstof op een efficiënte manier te studeren.

Te kennen en te kunnen leerstof

De leerkrachten zullen de leerlingen voorbereiden op de examens en hen duidelijk maken wat zij precies moeten kennen en kunnen. Een overzicht hiervan zit in elke vakmap ten laatste 2 weken voor de aanvang van de examens.

Leerbegeleiding

Om de leerlingen zo groot mogelijke slaagkansen te geven, is er een ruime zorgbreedte op de futurascholen secundair onderwijs: remediëring, inhaallessen, … .Bij leermoeilijkheden kunnen de leerlingen in de eerste plaats terecht bij hun vakleerkrachten.

Bij ons staat persoonlijke leerbegeleiding centraal. We bieden een leeromgeving waar elke leerling individuele aandacht krijgt. In de eerste jaren bieden we 3 uur leerbegeleiding per week, waar je kunt bijwerken, extra ondersteuning krijgt, en uitgedaagd wordt. Ook in de hogere jaren blijven we verder inzetten op het leren op maat. Samen zorgen we ervoor dat je alles hebt om te slagen.

Geattesteerde leermoeilijkheden

Voor leerlingen die beschikken over een attest waarbij een leermoeilijkheid (bijv. dyslexie) werd vastgesteld, wordt een handelingsplan opgesteld.
In overleg met het CLB, de vakleerkrachten, leerling en ouders, worden STICORDI-maatregelen uitgewerkt. Waar nodig wordt ook contact opgenomen met het leersteunteam Now.

 Stimulerende maatregelen: maatregelen die de inzet en motivatie van leerlingen om te leren vergroten.
– Compenserende maatregelen: maatregelen die belemmeringen om goed te leren verminderen en/of opheffen.
– Remediërende maatregelen: maatregelen die het probleem op een directe manier aanpakken door middel van instructie en het aanleren van strategieën.
– Dispenserende maatregelen: maatregelen die de leerling vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en die vervangen worden door evenwaardige activiteiten en doelen..

Sociaal-emotionele ondersteuning

In geval van sociaal-emotionele moeilijkheden kunnen de leerlingen terecht bij onze leerlingenbegeleiders:

– campus Menen: Marleen Sissau, Aaron Ferret en Ine Martin.
– campus Wervik: Fay Decock, Julie Lobbestael en Dimitri Depoutre.

Met een wekelijks lesuur van de klascoach en de steun van de leerlingbegeleiding, het leersteunteam, het CLB, en de brugfiguur van Menen en Wervik, begeleiden we jou waar nodig.

Zowel op de campus Menen als Wervik is er heel nauwe samenwerking met het CLB. Ons team komt tweewekelijk samen voor een overleg met het CLB-team.

Brugfiguur.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die aan de slag gaat in Meense scholen (basis en secundair). Zij/hij werkt netoverschrijdend en tracht de kloof tussen jongeren, ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Ze nemen een andere rol aan dan een leerlingbegeleider of een CLB. Ze vormen een brug tussen de jongeren en hun netwerk enerzijds en de school anderzijds

In Menen kan je hiervoor terecht bij Roy Silverans. Roy.silverans@menen.be 056 527 136 / 0476 701 869

In Wervik kan je terecht bij Kim Lauwers.

kim.lauwers@welzijn13.be | 0470 77 10 59