Begeleiding en CLB

Afsprakennota

De leerlingen ontvangen voor ieder vak een afsprakennota.
In deze afsprakennota staat het lesmateriaal opgesomd, wordt duidelijk geschetst hoe de lessen zullen verlopen en wordt beschreven op welk wijze er voor ieder vak geëvalueerd zal worden. Tevens worden er enkele wenken gegeven om de leerstof op een efficiënte manier te studeren.

Te kennen en te kunnen leerstof

De leerkrachten zullen de leerlingen voorbereiden op de examens en hen duidelijk maken wat zij precies moeten kennen en kunnen. Een overzicht hiervan zit in elke vakmap ten laatste 2 weken voor de aanvang van de examens.

Een ruime zorgbreedte

Om de leerlingen zo groot mogelijke slaagkansen te geven, is er een ruime zorgbreedte op de futurascholen secundair onderwijs: remediëring, inhaallessen, … .Bij leermoeilijkheden kunnen de leerlingen in de eerste plaats terecht bij hun vakleerkrachten.

Via de GOK-leerkrachten wordt er extra begeleiding aangeboden. Deze individuele begeleiding zal meestal gebeuren tijdens de uren studie. Er kan in overleg met de betrokken GOK-leerkracht ook een ander tijdstip afgesproken worden. Voor een aantal leerlingen zal er begeleiding tijdens de lessen zelf voorzien worden. De inhaal- of begeleidingslessen worden telkens meegedeeld in de schoolagenda.

Geattesteerde leermoeilijkheden

Voor leerlingen die beschikken over een attest waarbij een leermoeilijkheid (bijv. dyslexie) werd vastgesteld, wordt een handelingsplan opgesteld.
In overleg met het CLB, de vakleerkrachten, leerling en ouders, worden STICORDI-maatregelen uitgewerkt:

 Stimulerende maatregelen: maatregelen die de inzet en motivatie van leerlingen om te leren vergroten.
– Compenserende maatregelen: maatregelen die belemmeringen om goed te leren verminderen en/of opheffen.
– Remediërende maatregelen: maatregelen die het probleem op een directe manier aanpakken door middel van instructie en het aanleren van strategieën.
– Dispenserende maatregelen: maatregelen die de leerling vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en die vervangen worden door evenwaardige activiteiten en doelen..

Leren leren

Naast de leertips van de vakleerkrachten worden in de loop van het schooljaar enkele workshops leren leren georganiseerd. Sinds het schooljaar 2015-2016 maken we hiervoor gebruik van de Wat?Hoe?-methode.

Sociaal-emotionele ondersteuning

In geval van sociaal-emotionele moeilijkheden kunnen de leerlingen terecht bij onze leerlingenbegeleiders:

– campus Menen: Marleen Sissau, Kathleen Vandamme en Vitalie Six.
– campus Wervik: Fay Decock, Julie Lobbestael en Kim Leleu.

Voor klassen met een bijzondere ondersteuningsnood wordt een KlasCoach ingezet.

Zowel op de campus Menen als Wervik is er tweewekelijk een overleg met het CLB-team.