Onze schoolvisie

Onze school, “Futura Hellestraat & Speldenstraat”, staat in voor de opvoeding, vorming en onderwijs van kinderen. De school en haar cultuur sluiten loyaal en resoluut aan bij de krachtlijnen die uitgaan van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs. Het PPGO is als het ware een referentiekader om de leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling tot mens als individu en als lid van de gemeenschap. Specifiek betekent dit dat:

 • elk kind voor ons een VIP is en uniek is.
 • iedereen zijn talenten mag ontplooien en zich kan ontwikkelen tot een unieke persoonlijkheid.
 • we streven naar neutraal en pluralistisch onderwijs

Binnen dit referentiekader willen wij, rekening houdende met onze specifieke leerlingenpopulatie en context, onze eigen prioriteiten stellen. Wij streven ernaar om bij elk kind een zo groot mogelijke leerwinst te behalen, en dit binnen de totale ontwikkeling van de individuele leerling. Dit betekent dat wij de nadruk willen leggen op zowel kennis als belangrijke attituden en houdingen. Bij het verwerven van deze zaken proberen wij zoveel mogelijk uit te gaan van situaties uit de leefwereld van het kind. De school probeert vrije mensen te vormen die:

 • voldoende taalvaardig zijn om met hun medemensen van gedachten te wisselen
 • vertrouwen hebben in zichzelf en die openstaan voor de opinie van iedereen
 • leergierig blijven
 • de nodige verantwoordelijkheidszin hebben
 • sociaal gericht zijn en openstaan voor de noden van hun medemensen.

De aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Iedereen moet zich in de school kunnen thuis voelen. Dit is immers een voorwaarde om te kunnen leren.

Wij willen aan ieder kind de kans op optimale ontwikkeling en de gepaste pedagogische hulp bieden inzake leerstof, werkvormen en leermiddelen. Zo kunnen we er naar streven dat:

 • elke kleuter op het einde van de derde kleuterklas tenminste de ontwikkelingsdoelstellingen bereikt.
 • elke leerling op het einde van het zesde leerjaar tenminste de eindtermen bereiken
 • kinderen ook op het dynamisch-affectieve vlak en het psycho-motorische vlak zo veel mogelijk laten groeien.

Kortom, wij streven naar een kindvriendelijke, kwaliteitsvolle en kansrijke leeromgeving waarbinnen we een zo groot mogelijke leerwinst op alle vlakken nastreven.